මහින්ද තායි බබෙක් වඩාගෙන - Photos

mahinda thailand babyysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI miq.shod ysgmq weu;s Ôt,a mSßia iu. ;dhs,ka;h fj; .uka lr ;snqfka trg Wvï ;dks úydria:dkfha bÈflfrk ffp;Hfha Od;+ka jykafia,d ;ekam;a lsÍfï mqfKHdd;aijhlg iyNd.s jkakgh'

tu Od;+ka jykafia,d ,xldfjka ;dhs,ka;hg mß;Hd. lr ;snqfka uyskao rdcmlaI ckdêm;s moúfha isáh§h'
óg wu;rj ,d´ia foaY iSudj wdikakfha l÷ uqÿkl msysá lsß.ref~ka ks¾udKh l< úYd, nqÿms<suhla újD; lsÍfï wjia:djlgo ckm;sjrhd iyNd.Sù we;'

tu W;aij wjia:dfõ uyskao wi<g meñ‚ l=vd ;dhs oeßhlo Tyq jvdf.k ;snqKq wdldrh PdhdrEmj, olakg ,enqKq w;r ysgmq ckm;sjrhd j ms<s.ekSu i|yd iqodkï lr ;snQ W;aijhl —ckm;s˜ f,iska Tyqf.a kdu mqjrefõ olajd ;sîuo ldf.a;a wjOdkhg fhduq jqKd'