ශ‍්‍රීලනිපයට අලුතින් සංවිධායකයින්

slfp new Y‍%S ,xld ksoyia mlaIhg kj wdik ixúOdhljreka f;dardm;a lr .ekSu i|yd jk iïuqL mÍlaIK Y‍%S ,xld ksoyia mlaI uQ,ia:dkfha§ wo ^25& wdrïNfõ'

ckdêm;sjrhd úiska ysgmq w.‍%dud;H È'uq' chr;ak iy wud;Hjreka jk iqis,a fma‍%uchka;a" ví,sõ'ã'fÊ fikúr;ak iy wkqr ms‍%ho¾Yk hdmd hk uy;ajreka iïuqL mÍlaIK uKav,h i|yd kï lr we;'

Bg wu;rj wd;djqo fikúr;ak iy c.;a mqIaml=udr hk uy;ajrekao tys idudðlhkafõ'

Y‍%S ,xld ksoyia mlaIfha Wkak;sh fjkqfjka lemùfuka lghq;= fkdl< wdik ixúOdhljreka bj;a lr ta i|yd kj idudðlhka m;a lsÍu fuys wruqKù we;'

bl=;a ckdêm;sjrhKfhka iy uyue;sjrKfhka miq we;eï ixúOdhlhka Y‍%S ,xld ksoyia mlaIfha iu.shg ndOdjk whqßka lghq;= l< nj;a" mlaIfha fmdÿ jev lghq;= iy wruqKq fjkqfjka we;eï ixúOdhlhska lsisÿ iyhla ,nd§ fkdue;s nj;a" tu ksid kj ixúOdhlhka m;a lsÍug ;SrKh l< nj;a Y‍%S ,xld ksoyia mlaIfha uyf,alï wud;H ÿñkao Èidkdhl uy;d m‍%ldY lf<ah'