ධනාගේ වෙනස

Dananjaya sriwardhana
Okd ^Okxch isßj¾Ok& myq.sh áflau ysáfh wo fjkia fjkjd" fyg fjkia fjkjd lsh lshdfk'
ta;a b;ska tfyu fjkak fudllao fya;=j lsh,d lsõfj kEfka' wyk wyk yeu fj,dfju lsõfj wo lshkakï" fyg lshkakï lsh,d ú;rhsfka' Okd fldÉpr yx.kak yeÿj;a Okdf. fjki .ek jáka f.däka wdrxÑ jqKd'

b;ska Okd wÉpr úia;r lsh lshd fuÉpr ld,hla yx.mq fjkfia ryi ;uhs Okd ;d;a;d flfkla fjkak hkjd lshk tl' Tkak b;ska kfuda ú;a;sfhkau wms;a tfykï Okdg iqn me;=jd fydf|aæ