ගාල්ලට නාවොත් මහින්ද දොට්‌ට

Mahinda RajapaksaY%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ih fujr .d,af,a§ mj;ajk uehs Èk /,shg ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‌I uy;d we;=¿ msßi iyNd.s fkdjqfKd;a Tjqka mla‍Ih w;yer .shdfia i,lk nj tu mla‍Ifha uyf,alï weue;s ÿñkao Èidkdhl uy;d mejeiSh'

fï wkqj Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍I idudðlhska f,i ;jÿrg;a isákjdo keoao hkak ms<sn|j wjika ;SrKhla‌ .ekSug rdcmla‍I uy;d we;=¿ lKa‌vdhug ,efnk wjika wjia‌:dj .d¨‍ uehs /<sh hEhs fyf;u lSh'

Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍I jHjia‌:djg wkqj mla‍Ifha uka;%Sjreka" ue;s weue;sjreka" wdik ixúOdhljreka iy mla‍Ihg wh;a ish¨‍u ixúOdkj, idudðlhka uOHu ldrl iNdj úiska .kq ,nk ;Skaÿ ;SrKj,g wkqj lghq;= l< hq;= nj ta uy;d wjOdrKh lf<ah'

taldnoaO úmla‍Ihg iïnkaOj isák fuu msßi miq.sh ld,h mqrdjg Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ihg ydksjk wdldrhg lghq;= lr ;sfnk nj;a ;jÿrg;a Tjqkag mla‍Ih úkdY lsÍug bv§ n,disáh fkdyels nj Èidkdhl uy;d wjOdrKh lf<ah'

fï wkqj uehs Èkhg Tjqka iyNd.s fkdjqKfyd;a ;jÿrg;a Tjqka mla‍Ifha ;nd.; fkdyels nj lS fyf;u mla‍Ih wdrla‍Idlr .ekSu i|yd Tjqkag tfrysj mshjr .kakd nj mejeiSh'