සුරූපි රොබෝ තරුණියක් සමග ලිංගික සබඳතා

සජීවී පෙනුම ඇති රොබෝ තරුණියක් සමග ලිංගික සබඳතා පැවැත්විය හැකි බව ඔබ විස්වාස කරනවාද..
අපි මේ කියන්න යන්නේ ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ඒ සම්බන්ධයෙන් කල වාර්තා කිරීමක් පිලිබඳවයි.
මෙම රොබෝ තරැණිය නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ සිලිකන් මගිනුයි.ලිංගික අවයවද ඉතා තාත්වික ලෙස සකස් කර තිබෙන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය දක්වන්නේ.