ඉරාජ් - පේෂල ප්‍රසිද්ධියේ වික්ටර්ව උපහාසට ගනී


වීන ගායන ශිල්පී වික්ටර් රත්නායක මහතාගේ දෙවන විවාහය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ පුතුන් විසින් එල්ල කරනු ලබන විවේචනයක් සම්බන්ධයෙන් ගායන ශිල්පී ඉරාජ් වීරරත්න හා පේෂල මනෝජ් ප‍්‍රසිද්ද සංගීත වේදිකාවකදී උපහාසාත්මක අයුරින් අදහස් පල කළ අයුරු