පියුමි හංසමාලි දැන් ඉන්නේ මැලේසියාවේ (PHOTOS)පියුමි හංසමාලි මේ වනවිට මිසිස්‌ නොබෙල් ක්‌වීන් 2016 තරගාවලිය සඳහා එක්වීමට මැලේසියාවට ගොස් සිටිනවා.එහිදී ලබා ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් නැරඹිය හැකියි.