පිත්ත කඩුල්ලේ වැදුණු පසු ධනංජය කළ දේ

ධනංජයගේ පිත්ත වැරදීමකින් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් පසුව ඔහු විසින් ඉක්මනින් නැවතත් එය සැකසූ අයුරු ඊයේ තරඟය අතරතුර දැකගන්නට ලැබුනා.


එම වීඩියෝව පහතින්.