අතුරුදන්වූවන් වෙනුවෙන් සහතික

cbk
iajNdúl yd hqo .egqï fya;=fjka w;=reoka jQ mqoa.,hka fjkqfjka ÿlg m;aj isák ióm;uhskag ;u {d;shd fjkqfjka wjqreÿ follg j,x.= Ndjhla iys; zfkdÿgq iy;slm;az ,nd§fï kj jevms<sfj<la blaukska l%shd;aul lsÍug iQodkï nj cd;sl iu.sh yd ixys¢hd ld¾hdxYfha iNdm;sks yd ysgmq ckdêm;sks pkaøsld nKavdrkdhl l=udr;=x. uy;añh m%ldY l<dh'

iajNdúl yd hqo .egqï fya;=fjka w;=reoka jQ ióm;u mqoa.,hka fjkqfjka urK iy;slhla ,nd.ekSug Wkkaÿ fkdjk idudkH ck;djg fï iy;slm; ysñ ùu úYd, iykhla jkq we;ehs o l=udr;=x. uy;añh lSjdh'

fld<U 01 ckdêm;s udjf;a iSud f.dvke.s,af,a msysá cd;sl iu.sh yd ixys¢hd ld¾hdxYfha Bfha ^08& oyj,a meje;s úfYaI udOH yuqjg tlafjñka ysgmq ckdêm;sksh tfia lshd isáhdh'

W;=re ke‍fÛkysr we;=¿ uq¿ rg mqrd úúO úm;a ksid we;=reoyka jQ mqoa.,hska fjkqfjka Tjqkaf.a {d;Ska fndfydafofkla urK iy;sl b,a¨‍ï lsÍug wleue;shs' fï wh kej; ‍;u ksfjia n,d meñfKhs lshd ióm;uhska oeäj n,dfmdfrd;a;=fjka isákjd' ta ksid fndfydafokd l÷¿ i,ñka n,d bkakjd'

fï whg È.ska È.gu l÷¿ i,ñka isákakg ùu lk.dgqjg lreKla' wms Tjqkag hï ms<sirKla iykhla ,ndfokak ´kE' kuq;a urK iy;slm; fkdue;sj lsisu fohla ,ndfokakg l%ufõohla keye' wms fï zfkdÿgq iy;slm;az ,nd§u ;=<ska ÿrelf<a fï oeä wvqmdvqjhs' pkaøsld nKavdrkdhl l=udr;=x. uy;añh lSjdh'

fï jdf.a fkdÿgq iy;slm;a ,nd§fï l%ufõoh ,xldfõ l%shd;aul lrkafka m<uq j;djghs' fï ms<sn|j fhdackdj flgqïm; md¾,sfïka;=jg weue;s uKav,hg bÈßm;a lr ;sfnkjd' tys§ fuh wkqu; jQ jydu wms fuh l%shdjg kxjkjd hehs o ysgmq ckdêm;sksh i|yka l<dh'

;u {d;shd jir follska ksjig meñ‚fha ke;akï kej; fï fkdÿgq iy;slmf;a ld,h wjqreÿ follska §¾> lr .kak;a mq¿jkalu ;sfnkjd'

W;=re kefÛkysr we;=¿ uq¿ rfÜu úúO fya;= ksid mqoa.,hska 60"000la fokd w;=reoyka ù we;ehs we;eï jd¾;d i|yka lrkjd' ;j;a ixúOdkhla isÿ l< wyUq ksheÈ iólaIKhlska mqoa.,hska 16000la w;=royka ù we;ehs jd¾;d lrkjd hehso l=udr;=x. uy;añh úia;r l<dh'

we;eï mjq,aj, iajdñmqreIhd w;=reoyka ù isákjd' urK iy;slh ,ndf.k kE' ìß|g" orejdg rcfhka ,efnk iyk" m%;s,dN" bvï" foafmd< mßyrKh lsÍug we;s wjia:d wysñfjkjd' ta fudlo@ Tjqka ;u iajdñhdf.a urK iy;slh ,ndf.k ke;s ksid'wms fuf,i ÿflka isák whg rcfhka ,efnk iyk" m%;s,dN" bvï" foafmd< ysñlï ;yjqre lr ,nd.kakg Woõjla jYfhka ;uhs fï wjqreÿ follg j,x.= fkdÿgq iy;slm;a ,nd fokafka' th kS;Hdkql+,j ms<s.kakd iy;slhla' th Ndú;dfldg ;u w;=reoyka jQ mqoa.,hd fjkqfjka rcfhka ,efnk foa ,nd .kakg ta whf.a {d;Skag bvlv ,efnkjd' fuh Wodr lghq;a;la jk njo l=udr;=x. uy;añh lSjdh'

iajdñhd ke;sj ;u l=vd orejka jeäysá foudmshka iuÕ Ôj;aùug úYd, uykaishla .kakd ieug fujka iy;slm;la ,eîfuka ;u tÈfkod lghq;= myiq lsÍu rcfha wruqK njo ysgmq ckdêm;sksh lSjdh'

fuu wjia:djg cd;sl ixjdo rdcH weue;s ta'tÉ'tï' *jqis" cd;sl iu.sh yd ixys|hd ld¾hdxYfha wOHlaI ckrd,a pkaøfiak ud,shoao" ixys¢hd hdka;%K iïnkaëlrK f,alï ld¾hd,fha uyf,alï ufkda ;s;a;je,a, uy;ajreo tlaj isáhy'