විදුලිය අලුත් ක්‍රමයකට

electricity peak off peak times
ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට විදුලිය පරිභෝජනය කරන කාලය අනුව නව ගාස්තු අය කරන ක‍්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව කටයුතු කරමින් පවතී. මෙය තම කැමැත්ත මත පාරිභෝගිකයින්ට තෝරාගත හැකිය.

මෙම ක‍්‍රමයේදී පෙරවරු 5.30 සිට රාත‍්‍රී 10.30 දක්වාද, රාත‍්‍රී 10.30 සිට පසුදින පෙරවරු 5.30 දක්වාද වශයෙන් විදුලිය පරිභෝජනය කරන කාල කාණ්ඩ දෙකකට වෙන් කෙරෙන අතර රාත‍්‍රී 10.30 සිට පෙරවරු 5.30 දක්වා කාලයේදී පාවිච්චි කරන විදුලිය සඳහා අය කෙරෙන ගාස්තුව සාමාන්‍ය ගාස්තුවට වඩා සියයට 40 කින් පමණ අඩු වනු ඇත.


මෙම නව ක‍්‍රමයට කැමැති පාරිභෝගිකයන් සිය වියදමින් නව විදුලි මනුවක් සවි කර ගන්නට අට දහසක් හෝ ඊට අඩු මුදලක් එක්වරක් පමණක් වැය කිරීමට සිදුවේ. 

මෙම නව ක‍්‍රමයට යොමුවන අය විදුලි පරිභෝජන රටාව වෙනස් කරන්නට උනන්දුවී විදුලිය නිෂ්පාදන වියදම අඩුකර ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි කොමිෂන් සභාව අපේක්ෂා කරයි.

දැනටමත් වාණිජ කර්මාන්ත ශාලා හා ආයතන වලට මෙම ක‍්‍රමය හඳුන්වාදී ඇති අතර ඉදිරියට නිවෙස්වලට මෙය හඳුන්වාදීමට මේ දිනවල අලූත් මනු සකස්කරමින් පවතින බවද වාර්තාවේ.