සැප වාහන ඉල්ලීම හරි කැතයි

ranjan
rfÜ wd¾Ólh lvdjeá,d rg á%,shka .Kka Khfj,d ;sfhoa§ ck;djg fiajh lrkak wdj ue;s weue;sjre remsh,a fldaá 118 la‌ jeh lr,d w;s iqfLdamfNda.S jdyk .kak tl nrm;< jrola‌˜‍ hEhs ksfhdacH weue;s rkacka rdukdhl uy;d Bfha ^10 jeksod& mejeiSh'

rfÜ ck;djg má ;olr .kak lsh,d ck;djg fiajh lrkak wdj ue;s weue;sjreka iqfLdamfNda.S Ôú; .; lsÍug rfÜ Okh jeh lsÍu flfiaj;a wkqu; l< fkdyels njo rkacka rdukdhl uy;d jeäÿrg;a lshd isáfhah'

ue;s weue;sjreka ;sia‌fokl= w;s iqfLdamfNda.S jdyk ñ,§ .ekSu i|yd remsh,a fldaá 118 l uqo,la‌ mßmQrl weia‌;fïka;=jla‌ u.ska md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lsÍu iïnkaOfhka l< úuiSul§ rdukdhl uy;d fï nj lshd isáfhah'

fuys§ jeäÿrg;a woyia‌ oela‌jQ rkacka rdukdhl uy;d fufia o lSh'

iem jdyk f.kajk tl ;djld,slj k;r lrkak w.%dud;Hjrhd .kak ;SrKh b;du fyd|hs' iem jdyk .kak wdj fhdackdjg uu leue;s jqfKa keye'

wms n,hg tk fldg ck;djg lsõfj yeu flkl=gu jdykhla‌ .kak ;;a;ajhg wd¾Ólh f.dvk.kjd lsh,d' ta;a rfÜ we;sfj,d ;shk Kh nr iy wfkl=;a úm;a ksid wo ck;djg má ;o lr .kak fj,d' tajf.a fj,djl wkjYH foalg fu;rï úYd, uqo,la‌ fjka lrk tl jerÈhs'

uu mdúÉÑ lrkafk 2011 j¾Ifha ,shdmÈxÑ l< jdykhla‌' tal udfilg ierhla‌ lefvkjd' ta;a uu tal fldfydu yß yodf.k mdúÉÑ lrkjd'

uu ks, ksjila‌j;a wrf.k keye' ;du;a bkafk udÈfj, uka;%s ksjfi' rfÜ m%Yak we;sfj,d ;shk fj,dfj wks;a wh;a wkjYH úhoï wvq lr.kak ´fk' tfyu fkdlr miq.sh wdKa‌vqj lrmq wkjYH úhoï wms;a lrkak .sfhd;a hymd,k wdKa‌vqj;a ñksia‌iq m%;sla‍fIam lrhs'

ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak" w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;ajreka .; lrkafk fndfydu ir, Ôú;' fï wh ks, ksjdij, mÈxÑfj,d keye' úfoaY ixpdrj, .sh;a hkafk idudkH .=jkahdkdj,' wms w.ue;s;=ud;a ckdêm;s;=ud;a wdo¾Yhg wrka jev lrkak ´fk hEhs rdukdhl uy;d jeä ÿrg;a lshd isáfhah'