සිසුවිය කොල්ලගේ දිව කයි

tongue eatlsisfjl= fkdisá wjia:djl § ksjig we;=¨‍ ù tys isá mdi,a oeßhlg w;jr lsÍug W;aidy l< ;reKfhl=g mdi,a oeßh úiska wu;l fkdjk mdvula W.kajd ;sfnkjd'

wod< ;reKhd oeßhg w;jr lsÍug W;aidy l< wjia:dfõ § mdi,a oeßh úiska ;reKhdf.a Èfõ fldgila imd ld ;sfnkjd'

isoaêfhka miq ;reKhd m,d f.dia we;s w;r Èfõ fldgi o /f.k mdi,a oeßh iy wehf.a uj udj;.u fmd,sishg meñK" meñ‚,a,la oud ;sfnkjd'

Èfjka fldgila wysñ jQ ;reKhd fuf;la fidhdf.k fkdue;s nj;a Tyq fidhd fïjk úg mÍlaIK mj;ajk nj;a udj;.u fmd,sish i|yka l<d'