ජල බිලත් ඉහලට

kj jeÜ nÿ ixfYdaOkhla iu. uehs 02 jeksod isg n, meje;afjk mßÈ c, ì, 4]lg wdikak w.hlska by< hk nj cd;sl c, iïmdok uKav,h i|yka lrhs'

fï wkqj fuf;la c, tall 10 g wh l< remsh,a 204 l uqo, remsh,a 212 olajd;a" tall 15lg wh l< remsh,a 309 .dia;=j remsh,a 320 olajd;a" tall 20 lg whl< remsh,a 519 uqo, remsh,a 538 olajd;a by< f.dia ;sfí'

óg wu;rj tall 20 la i|yd wh l< remsh,a 1520 l uqo, remsh,a 1520 Y; 50 olajd;a by< f.dia we;s w;r" bka jeä iEu tall m%udKhla i|ydu 04]lg wdikak w.hlska c, .dia;=j by< hk njo c, iïmdok uKav, m%ldYlfhla i|yka lf<ah'

c, .dia;=j fjkqfjka fuf;la 11] l nÿ uqo,la wh l< nj;a" fï wkqj uehs 02 jeksod isg l%shd;aul 15] jeÜ nÿ ixfYdaOkhg wkqj c, .dia;=j 4] lg wdikak w.hlska by< oeuQ nj;a tu ks,Odßhd mjid isáfhah'