රනිල්ගෙන් දැඩි තීන්දුවක්

ranil mahinda
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI md¾,sfïka;= uka;%Sjrhl= neúka Tyqf.a wdrlaIdj iïnkaOfhka Tyq wik m%Yakhlg yer fjk;a wh Tyq fjkqfjka wik m%Yak j,g ms<s;=re fkd§ug w.ue;s rks,a úl%uisxy ;SrKh lr we;'

ysgmq ckdêm;sjrhdf.a wdrlaIdj iïnkaOfhka ms<s;=re fkdfok f,i cd;sl rcfha tlai;a cd;sl mlaI uka;%Sjre yd Y%S ,xld ksoyia mlaI uka;%Sjre l< b,a,Sulg wkqj w.ue;sjrhd fuu ;SrKh f.k ;sfí'  md¾,sfïka;=j ;=< bl=;a 03od uka;%Sjreka w;r we;s jQ .=á neg yqjudrej uq,a lr .ksñka ue;s weue;sjre fuu b,a,Su lr we;'

uyskao rdcmlaI l=reKE., Èia;%sla tlai;a ck;d ksoyia ikaOdk uka;%Sjrhl= neúka Tyqf.a wdrlaIdj iïnkaOfhka uka;%S jrm%ido hgf;a Tyqg m%Yakhla ke.sh yels njo ue;s weue;sjre w.ue;sjrhdg fmkajd § ;sfí'

ysgmq ckdêm;sjrhd tfia fkdlr fjk;a wh yryd ;ukaf.a m%Yak u;= lsÍu ksid we;s jQ .egqfuka md¾,sfïka;=j wmlS¾;shg m;a jQ njo fï wh w.ue;sjrhdg oekqï § we;'