සමිතා – දයාසිරි සින්දුව Audio

Dayasiri - Samitha New Song  'Obata Maa"l%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;d iuÕ iñ;d uqiqkafldgqj uy;añh .S;hla ks¾udKh lr ;sfnkjd'

kj fhdjqka úhg .e,fmk whqßka wod< .S;h Tjqka fofokd úiska .dhk lrkq ,nhs'
tu .S;hg my;ska ijka fokak'