සජින් වාස් ජනපතිගේ වේදිකාවේ

sajin vass maithriYla;su;a wdKavqjla ks¾udKh lsÍug kï fyd| mla‍Ihla ;sìh hq;= nj ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;d mjihs'

YS‍% ,xld ksoyia mla‍Ifha wïn,kaf.dv wdik n,uKav, /iaúug Bfha ^23& miajrefõ tlafjñka ckdêm;sjrhd fï nj lshd isáfhah'

;uka Y%S  ,xld ksoyia mlaIfha iNdm;S;ajh  nf,ka ,nd .;a;la fkdjk nj;a" th ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a oekqj;alñka Tyqf.a b,a,Sula wkQj ,enqKQ fohla nj;a mejiq ffu;%Smd, isßfiak uy;d"  w¨‍;a mlaI fyda wdKavq yokakg l,ska rgg fyd| wdKavqjla wjYH njo thg Yla;su;a Y%S ,xld ksoyia mlaIhla wjYH njo lshd isáfhah'

Tyq fmkajd fokafka wdKavq lrùfï§ isÿjk jerÈ iy w;miqùï iïnkaOfhka  ´kEu mla‍Ihla miqúmrula isÿl< hq;= njhs'

ck;dj ;=< we;s m‍%Yak ksis mßÈ y÷kd .ekSu foaYmd,k{hkaf.a j.lSula úhhq;= nj ckdêm;sjrhd fuys§ wjOdrKh lf<ah'

jdiaf.a h,s iïm%dma;sh (

bl=;a uyskao rdcmlaI wdKavqj iufha úfoaY lghq;= wud;HxYfha wëlaIK uka;%Sjrhd jQ ysgmq md'u iðkao jdia .=Kj¾Ok uy;d Bfha fuu /iaùfï fõÈldjg f.dvùu úfYaI isoaêhla úh'

tu rch iufha ckdêm;s f,alï ld¾hd,h i;= jdyk wh:d mßyrKh l<ehs fpdaokd ,en l,la ßudkaâ lr isá ta uy;d fïjk úg wem u; ksoyiaj isáhs'

 bl=;a uyue;sjrKfhka miq m<uq jrg Tyq foaYmd,k fõÈldjl fmkS isáfha Bfha Èkfhah'

.d,af,a§ meje;aùug kshñ; YS‍% ,xld ksoyia mla‍Ifha uehs Èk /<sfha úfYaI ld¾h Ndrhla iðka jdia .=Kj¾Ok uy;dg Ndr§ we;ehs jd¾;d fõ'