වාහනයක ඇවිත් පොඩි දරුවෙක් යටකරපු හැටි CCTV

නොසැලකිලිමත්ව රිය පදවා නිවසක ගේට්ටුව කඩාගෙන විත් ත්‍රී රෝදරථයකට කුඩා දරුවෙකු යටවන අයුරු CCTV කැමරාවක සටහන් වූ අයුරු පහතින් නරඹන්නRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...