මහින්දගේ සෙනසුරු ඒරාෂ්ඨකය අවසන්


හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට බලපා තිබූ සෙනසුරු ඒරාෂ්ඨකය එන ජනවාරි මාසයේදී අවසන් වීමත් සමඟ විශාල බැබලීමක් ඇති වන බව ජ්‍යෙතිර්වේදී, නීතීඥ මාපලගම විමලරත්න මහතා පවසයි.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...