සාලාව ගින්නෙ පරීක්ෂණ CIDයට

One solider dies due to fire at Kosgama Army Campfldia.u-Yd,dj hqo yuqod l|jqf¾ Bfha ^05& we;sjQ msmsÍu iïnkaOfhka fidhd ne,Su i|yd wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg Wmfoia ÿka nj kS;sh yd iduh ms<sn| wud;H id., r;akdhl uy;d mejiSh'

wud;Hjrhd fï woyia m< lf<a isoaêh jQ m%foaYhg f.dia ksÍlaIKh lsÍfuka wk;=rejhs' tys§ wud;H id., r;akdhl uy;d ;jÿrg;a fufiao mejiSh'


—we;a;gu fï jkfldg ish¨‍ wdh;k tl;= fj,d fï ;;a;ajhg uqyqK fokak lghq;= lr,d ;sfhkjd' úfYaIfhka fu;ek§ wms fï isÿjQ foa .ek fiùug jvd oekg ;sfhk ;;a;ajh ue~mj;ajkak lghq;= lr,d ;sfhkjd' úfYaIfhka we;eï ck;dj ksfjia w;yer hkak wleue;s ;;a;ajhla ;sfhkjd foam< wdrlaIdj iïnkaOfhka mj;sk ìh ksid' ta ksid wms foam< wdrlaId lrkak;a ‍fmd,sish iy úfYaI ld¾h n<ldh fhdoj,d ;sfhkjd'˜
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...