පිපිරීමට යුද හමුදාපති වගකිව යුතුයි

gotabaya
fldia‌.u yuqod wú .nvdj msmsÍfï fÄojdplhg hqo yuqodm;sjrhd iïmQ¾Kfhkau j.lsjhq;= nj;a" ;ud wdrla‍Il f,alï jYfhka isáhd kï hqo yuqodm;sjrhd jydu ;k;=ßka bj;a lrk nj;a ysgmq wdrla‍Il f,alï f.daGdNh rdcmla‍I uy;d mejiSh'

fujka jeo.;a ia‌:dkhla‌ ksis f,i wdrla‍Id lr .ekSug fkdyelsùfï j.lSu yd jro by<g fyda my<g fkdmjrd th Ndrf.k hqo yuqodm;sjrhd b,a,d wia‌úh hq;=j we;ehs o fyf;u mejiSh'

fldia‌.u yuqod wú .nvdj mqmqrd úkdY ùfï isoaêh ms<sn|j l< úuiqulg ms<s;=re foñka rdcmla‍I uy;d fufia o mejiSh'

pkaøsld nKa‌vdrkdhl l=udr;=x. ysgmq ckdêm;skshf.a md,k iufha mkdf.dv msysá hqo yuqod wú .nvdj fldia‌.u id,dj l|jqr fj; /f.k f.dia‌ ;snqKd' uu wdrla‍Il f,alï jQ miq tu ia‌:dkh Bg kqiqÿiq wkdrla‍Is; tlla‌ nj fmkS .sh neúka tys ;snQ nr wú WKa‌v fldgila‌ Èh;,dj iy udÿreTh fj; f.k .shd' ta jf.au fldia‌.u wú .nvdfõ wdrla‍Idj ;rlrk f,i;a uu hqo yuqodm;sjrhdg Wmfoia‌ ÿkakd'

hqoaOh meje;s iufha iy bka miqj fgdka 25"000 l muK WKa‌v fuu wú .nvdfõ ;snqKd' hqoaOfhka miqj tu WKa‌vj,ska úYd, m%udKhla‌ fõhkaf.dv wú .nvdjg /f.k .shd' t;ek;a ckdlS¾K m%foaYhl msysá ksid uu yuqod wú .nvd 02 la‌ wkqrdOmqr Thduvqfõ iy rUEj m¨‍.ia‌jej m%foaYj, msysgqùug ;SrKh l<d' tu ia‌:dk folu mY= iïm;a ixj¾Ok uKa‌v,fha mer‚ f.dúm< N+ñ folla‌' tys uQ,sl lghq;= ie,iqï lrñka isáh§ wmg rdcH n,h wysñj .shd'

bkamiqj n,hg meñ‚ rch iy hqo yuqodm;sjrhd tu wú .nvd msysgqùu isÿlf<a keye' th l<d kï fldia‌.u iy fõhkaf.dv wú .nvd wo jid ou,d' fldia‌.u wú .nvdfõ ;snQ fgdka 25"000 l WKa‌v f;d.h uu wdrla‍Il f,alïj isáh§ wvq l< ksid wo tu .nvdj msmsÍfuka isÿ jQ ydksh wvqjqKd' ke;akï isÿúh yels úkdYh b;d úYd,hs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...