බොක්සින් තරුව මොහොමඩ් අලී මියයයි

Muhammad Ali: Boxing legend dies aged 74
f,dalm%lg iqmsß fndlaiska ;rejla jk fudfyduâ w,S óg iq¿ fudfyd;lg fmr wNdjm%dma; ù  ;sfí'

ñhhk úg 74 jk úfhys miq jQ w,S fuf;la f,dj ìys jQ úYsIaG;u fndlaiska l%Svlhd f,i ie,fla'

w,S óg Èk lsysmhlg fmr iajikdndOhla fya;=fjka frday,a.; l< w;r Tyq fndfyda l,l isg mdlsxika frda.fhka mSvd úkafoa h'

Muhammad Ali: Boxing legend dies aged 74


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...