දොස්‌තරලා කවුද ?

chathura senaratne
md¾,sfïka;= uka;%Sjrhl=g tfrysj l:dkdhljrhdg meñ‚,s lsÍug ffjoHjrekag whs;shla‌ ke;ehs .ïmy Èia‌;%sla‌ md¾,sfïka;= uka;%S p;=r fiakdr;ak uy;d Bfha 03 od m%ldY lf<ah'

p;=r fiakdr;ak uy;d rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a lS¾;skduhg ydks lr we;s nj;a ta ms<sn|j l:dkdhljrhdg meñ‚,s lsÍug rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh ;SrKh lr we;s nj;a tu ix.ufha f,alï ffjoH k,skao fyar;a uy;d udOHhg lr we;s m%ldYhg ms<s;=re jYfhka p;=r fiakdr;ak uy;d fï nj m%ldY lf<ah'

p;=r fiakdr;ak uy;d fufiao mejeiSh' ug mq¿jka jrm%ido lñgqj hgf;a Th lÜ‌áh ,jd uf.ka iudj .ekSug ie,eia‌ùug' ta f.d,af,da ljqo l:dkdhljrhdg meñ‚,s lrkak' wr úu,a ùrjxY Tmamq lr,d fmkakqjd Tyq miq mi bkak msßi ljqo lsh,d' ´kEu m%Yakhlg ud uqyqK fokak iQodkï'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...