ඇමරිකා හමුදාව කොලොන්නාව සුද්ද කරයි

US cadets joined a clean up of flood-affected homes in Kolonnawamiq.shod isÿjQ uyd .xj;=r iy kdh heï úm;a yuqfõ wmf.a rKúrefjda wk,ia‌j l%shd lrñka úm;g m;ajQjka uqod.;ay'

Bfha fmf¾od ta ioald¾h i|yd furgg meñ‚ weußldkq hqo yuqodfõ msßila‌o tla‌j isáhy' fï .xj;=ßka úkdYhg m;ajQ fldf<dkakdj" je,a,ïmsáh m%foaYj, ksjdi iqoao mú;% lsÍfï lghq;= i|yd tfia meñ‚ weußldkq hqo yuqod Ng msßil wdo¾Yj;a l%shdjkah'US cadets joined a clean up of flood-affected homes in Kolonnawa
US cadets joined a clean up of flood-affected homes in Kolonnawa
US cadets joined a clean up of flood-affected homes in Kolonnawa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...