පණපිටින් මී පැටවු කන හැටි - Video

 Taiwan Eating Live Baby Mice
mKmsáka ó megjqka lk ;dhsjdka jeisfhda
^ixfõ§ ùäfhda iys;hs&

,xldfõ wmg YsIag wdydr rgdjla mqreÿ ù ;sìh§" f,dalfha fkdfhla rgj, ñksiqka úúO i;=ka mKmsáka wdydrhg .ekSfï mqj;a b;d ixfõ§ nj wuq;=fjka  hq;= ke;'

óg fmr Ökfha iqkL udxY wdydrhg .kak mqj;la jd¾;d jq w;r ;dhsjdkfhka jd¾;d jqk fï ixfõ§ ùäfhdaj my;ska n,kak'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...