ගංවතුර නිසා දරුවන් සමග පාරට video

flood victims
is;a;s *d;sud kue;s ldka;dj ;u isõjeks ore m%iQ;sh i|yd frday,g f.dia kej; meñ‚ wjia:dfõ § Tjqka Ôj;a jQ l=,S ksji .xj;=rg hg ù ;sfí'

fiaoj;a;" l¿ md,u wi, l=,S ksjil mÈxÑ j isá fuu ldka;djf.a iajdñmqreIhd o Y,Hl¾uhla isÿ lsÍu i|yd frday,a.; lr isà'

;j;a orejka ;sfofkl= o iu.ska weh fï jkúg Ôj;ajkafka fld<U 07 rdclSh úÿy, bÈßmsg we;s udr .i hg h' tu lsß orejd o iu.ska fï jkúg Èk 15 la mqrd Tjqka tu ia:dkfha /£ isák nj jd¾;d fõ'

Tjqkaf.a we÷ï me<÷ï fyda orejkaf.a fmd;am;a o lsisjla fkdue;s w;r mdf¾ .uka lrk mqoa.,hska ,ndfok hula wdydrhg f.k Tjqka fï jkúg Ôj;a fjhs'

tu ùäfhdaj my;ska"

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...