'යන තැනක' ගීතය බෙංගාලි භාෂාවෙන් Video

yana thanaka song
jdfhda ix.S; lKavdhfï ks;H .dhlfhl= f,i fndfyda fokd y÷kk ñys÷ wdßhr;ak úiska .dhkd lrkq ,enQ zhk ;eklz .S;h fnx.d,s NdIdfjka t<solajd ;sfí'

tu .S;fha ix.S; isÿ lr we;af;a rdÊ úiskah' fuu .S;h .dhkd lrkq ,nkafka ßfodahs Ldka kï .dhlfhl= úiska nj i|yka fjhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...