මරික්කාර් ගංවතුරෙදි කරපු දේ Video

S.M.Marikkar Spreads Racism When Helping People In Flood le<ks .Õ msgd .,d we;s jQ .xj;=r ;;ajfha§ wdmodjg m;a ck;djg Wojq lsÍug meñ‚ tcdm uka;‍%S ußlald¾ uy;d uqia,sï ck;djg muKla uQ,sl;ajh ÿka nj fldf,dkakdfõ jeisfhda lsh;s'

.x j;=r wdmodjg ,la jQ fldf,dkakdfõ mqoa.,fhla uka;‍%sjrhdg m‍%isoaêfha fpdaokd t,a, lrk whqre i|yka fuu ùäfhdaj iudc cd,dj, yqjudre fjñka we;'
ußlald¾ fï ms<sno FB tflaka lsõjd foa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...