වලස් සුරතලා - Video

This Russian Family Has a Cuddly Bear as a PetidudkHfhka iqr;,hg we;s lrkafka n,a,ka" n<¨‍ka jeks i;=ka jqj;a iafjÜ,dkd iy hqß mekaá,Skaflda hqj, ta i|yd f;dardf.k we;af;a j,fils'

jhi udi 3la jQ j,ia megfjla jkdka;rfha ;ksù isáh§ ovhlalrejka‌g yuqù we;s w;r b;d whym;a fi!LH ;;ajfhka miqjQ megjdj yod jvd .ekSug mekaá,Skaflda hqj, ;SrKh lr ;sfí'

tu megjd Tjqka iafg*dka f,i kï lr we;s w;r fï jkú‌g fuu wmQre iqr;,df.a jhi wjqreÿ 23ls'

ñksiqkag fnfyúka ,eÈ iafg*dka lsisu wjia:djl Tjqkaj imd ld ke;s nj iafjÜ,dkd mjihs'

iafg*dka Èklg ud¿" t<j¿ iy ì;a;r lsf,da.%Eï 25la wdydrhg .kakd nj mejfia'

mdmkaÿ l%Svd lsÍug m%sh lrk iafg*dka Ñ;%mg i|ydo tlaù we;'

^PdhdrEm - fnda¾â mekavd&
This Russian Family Has a Cuddly Bear as a Pet

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...