අවතැන් වූවන්ට ගුවනින් ආහාර Video

Sri Lanka Air Force drops dry rations for flood victims
.xj;=r ksid wj;eka ù isák ck;djg .=jkska wdydr ,dnd§ug wo .=jka yuqodj lghq;= lrKq ,enqjd'

le<‚ .Õ msgdr .e,Sfuka fuf,i wj;eka jQ ck;dj ish ksfjia j, isák w;r Tjqkag ud¾. j, .uka lsÍfï yelshdjla fkdue;sj we;af;a tajd c,fhka hgùu ksihs'

fï jk úg Èia;%slal /ilg fuu .xj;=frka ;¾ck t,aù we;s w;r .=jka yuqodj le<‚fha wj;eka jQjkag .=jkska wdOdr ÿkafka fï wdldrfhka'''''

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...