පිං පොන් සුද්ද සිංහලෙන් කියලා Video

Rajitha Hiran Speaks about Eastern Province Chief Minister kef.kysr m<d;a m%Odk wud;H kIS¾ wyuâ uy;d iïnkaOfhka fï jk úg oeä l;dnyla we;s ù ;sfnkjd' Bg fya;= jqfha miq.sh Èkl Y%S ,xld kdúl fk!ld úÿr l|jqr Ndr wKfok ks,OdÍjrhdg neK je§u fya;=fjka'

fï iïnkaOfhka úúO mqoa.,hska ;u woyia m,lrkq ,enqjd'fï w;r ckm%sh rx.k Ys,amS rð; ysrdka Tyq iïnkaOj ùäfhda mghla f*ianqla yryd tla lr ;sfnkjd' tu ùäfhda mgh my;ska n,kak'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...