අසැබි වචන කියපු හරීන් Video

 Minister Harin Fernando Speaks About Parliament Speak
myq.sh ojiaáfla f*ianqla tfla fmaÊ f.dvl yÍka m%kdkaÿ weu;s;=ud md¾,sfïka;=fõ lrmq l;djl y~mghla yqjudre jqKd'

wieì jpk;a ;sín ta y~mgh yeu;eku yqjudre jqKq yskaod tod isoaO jqKq foa .ek yÍka m%kdkaÿ uy;a;uhd Tyqf.a f*ianqla .sKqfï ùäfhdajlska lsh,d ;snqfKa fï úÈhg''''



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...