වේගවත් ජල පහරට පනියි ! Video

fï Èkj, mj;sk wêl j¾Idj fya;=fjka  .x.dj, c, uÜgu by< f.dia ;sfnkjd' ta jf.au  tys c, myr b;d fõ.fhka .,d hkjd'

fï w;f¾ oeÿre Tfha md,hla Wv isg oeÿre Thg meksks ;reKhska msßilf.a ùäfhdajla fï jk úg wka;¾cd,h mqrd jHdma; fjkjd'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...