ගයාත්‍රිත් ආධාර බෙදයි Photos

Gayathri Irosha Dias helps flood victims
.xj;=ßka úm;g m;a wh fjkqfjka wdOdr fnokak .h;%s vhia miq.sh Èfkl lghq;= l<d'

fujeks fyd| lghq;a;la i|yd .hd;%s vhia tl;= jqfKa" wef.a <Õu ys;jf;l= jk kj mrmqf¾ k¿ wkQÊ rKisxy iy ;j;a msßila iu.sks'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...