හිටපු DIG අනුර යළි රිමාන්ඩ්

dig police remandr.¾ l%Svl jiSï ;dcqãka >d;kh lsÍfï kvqfõ iellrejka jk ysgmq fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s wkqr fiakdkdhl yd kdrdfyakamsg fmd,Sisfha ysgmq wmrdO wxYfha ia:dkdêm;s iqñ;a fmf¾rd cQks 9 jeksod f;la ßudkaâ lrk f,i fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d wo ^26& ksfhda. lf<ah'

ielldr fmd,sia ks,OdÍka fofokd wo wêlrKhg bÈßm;a l< wjia:dfõ§ ú;a;slrejka fjkqfjka fmkS isá ckdêm;s kS;s{jrhd wêlrKhg lreKq bÈßm;a lrñka ;u fiajdodhlhskag wem ,ndfok f,i b,a,Sï lr ;sfí'

;dcqãkaf.a >d;khg úúO mqoa.,hska iïnkaO hehs kï m%ldY lrk f,i wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ ks,OdÍka ;u fiajdodhlhskag n,mEï lrk nj;a tfiau Tyqg ñkSuereï fpdaokd t,a, lsÍug kS;suh mokula fkdue;s ksid wem ,nd§ug l%shd lrk f,i;a ú;a;sfha kS;s{jrhd wêlrKfhka b,a,d ;sfí'

tu wjia:dfõ§ tlS b,a,Sug úfrdaOh mE rcfha kS;s{jrhd i|yka lr we;af;a fï fudfydf;a fuu isoaêhg wod<j uyck le<öula mj;akd fyhska wem ,nd§u fkdl< hq;= njhs'

tfiau fudjqkag wem ,ndÿkfyd;a mÍlaIKj,g ndOd isÿúh yels neúka wem ,nd§ug ;uka úreoaO nj rcfha kS;s{jrhd wêlrKhg fmkajd § ;sfí'

bÈßm;a jQ lreKq i,ld neÆ fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;ajrhd pQÈ;hskag wem,nd§u m%;slafIam lrñka ;udg lsisfjl= fyda i;=gq lsÍug ;Skaÿ ;SrK ,ndÈh fkdyels nj;a ;u ;Skaÿ ;SrK flfrys i;=gq fkdue;skï by< wêlrKhlska iyk ,nd.; yels nj;a okajd we;'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...