හිටපු DIG අත්අඩංගුවට

 DIG Anura Senanayaka Arrested >d;kh l< njg fy<sjqKq r.¾ l%Svl jiSï ;dcqãka isoaêh iïnkaOfhka  ysgmq DIG wkqr fiakdkdhl ryia fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

óg fmro ;dcqãkaf.a isoaêh iïnkaOfhka fmd,sia ks,OdÍka lsysm fofkl=f.ka m%Yak l< w;r kdrdfyakamsg ysgmq wmrdO úu¾Yk fldÜGdYfha ia:dkdêm;so w;awvx.=jg m;ajqKd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...