ප්‍රභාකරන් මැරිලා නෑ

prabhakaran ;uka m%Ndlrka ieuÍug fkd.sh nj;a m%Ndlrka urKhg m;aj fkdue;s nj;a <ud lghq;= rdcH wud;H úfÊl,d ufyaIajrka uy;añh m%‍ldY lr ;sfí'

hqoaOh wjikaù jir y;la .;ù we;;a urK iy;slhla fuf;la fkdÿka nj;a urK iy;slh fmkakqjfyd;a muKla ;uka th úYajdi lrk nj;a wud;Hjßh i|yka lr we;'

wud;Hjßh fï nj i|yka lr we;af;a i;swka; cd;sl mqj;am;lg woyia olajñks'

m%‍Ndlrka iurkak Tn fj,a,uq,a,s jhslald,a .shd lsh,d mqj;a m< jQKd@ hehs tys§ wehf.ka m%‍Yak lr we;s w;r tys§ wud;Hjßh fuf,i ms<s;=re ,nd§ we;'

—wehs m%‍Ndlrkaf.a ku ,sh,d od,d ;sfhkjo fj,a,uq,a,s jhslald,aj,' t;k m%‍Ndlrkag ,sh,d §,d ;sfhkjo@ tal wfma N+ñh' tal wfma foafmd,'' wfma geñ,a ñksiaiq t;ek ueß,d''' idOdrK ñksiaiq ueß,d' wms ta whf.a wd;auhg iqjm;a nj fokak wms t;ek myka m;a;= l<d' tÉprhs'—

Tn m%‍Ndlrka ieurefõ keye@

—kE'''''kE'''''m%‍Ndlrka iurkak .sfha keye' wksl m%‍Ndlrka ueß,d kE' Thd,d oelalo@—

lreKd wïudka .syska foayh wÿk .;a;d@

—ta thdfka' oeka hqoafo bjr fj,d wjqreÿ y;la jqKd' urK iy;slhla wmg ÿkakdo@ ÿkakdkï fmkakkakflda' óähd tflka fmkakkakflda' urK iy;slh fokakflda@—

ta lshkafka m%‍Ndlrka ueß,d lsh,d Tn ms<s.kafka kE@

—uu úYajdi lrkjd urK iy;slh f.k,a,d Thf.d,af,da fmkajkjd kï'— hehs wud;Hjßh tu mqj;am;g m%‍ldY lr ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...