වැස්ස අස්සේත් සෙල්ෆි

rg jfÜgu jysk jeiai ksid Ôú; yq.la mSvdjg m;afj,d' fï jeiafika wysñ jqKq Ôú; .Kk;a tkak tkaku jeäfjkjd'

tlÈ.g jyskak jeiafika yq.la ;eka kdh hkjd lsh,d oek.;a;u" oelalu ldf.;a ys;aj,g oefkafka ÿla uqiq ye.Sula'

fï yeufoau wiafia jeiai;a /,a,la jqKq f*dfgda tlla wmsg wka;¾cd,fhka yuqjqKd'

iuyre bkakjd kej .s¨‍k;a nEkaâ pQka lsh,d' ta jf.au frdauh .sks.kakfldg iuyre ùkd jdokh l<d¨‍'
flfklag ÿla lror fudkjd jqK;a ;j;a flfklag tal;a i;=gla fjkj¨‍'

b;sx ta jf.au jeiai wiafia mdrj,a hgfj,d ;sfhoaÈ j;=rg neye,d ;re‚hla .;a;= fi,a*s PdhdrEmhla oeka wka;¾cd,h mqrdu yqjudre fjkjd'
PdhdrEmh my;ska''''

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...