අරණායක තවත් පැත්තක් නායයයි

aranayeka.ï ;=kl Ôú; 120la muK hglrf.k bl=;a 18od kdh.sh wrKdhl t<Õmsáh lkao Bfha ^19od& kej; jrla kdhf.dia ;sfí'

fï jkúg lkafoa wlalr 65la muK kdh f.dia we;s w;r Bfha ^19od& isÿjQ kdhhEfuka wlalr 10l muK m%foaYhl me;sreKq úYd, mia lkaola my<g lvdjeà ;sfnkq olakg ,eì‚'

fojeks jrg isÿjQ kdh hEfuka Ôú; fyda foam< ydks isÿù ke;s nj iyk fiajd ks,OdÍyq mji;s'
t<Õmsáh lkafoa wfkla nEjqfuys msysá .ï ;=klao fï jk úg kdhhEfï wjodkfï we;s njg iyk fiajd lKavdhï wk;=re wÕj;s'

fuf,i wjodkug ,laj we;af;a Wv.u" m,af,a.u yd ueo.u hk .ï ;=kh' tu .ïj, mÈxÑ ck;djg ksjdij,ska bj;ajk f,ig wdmod iyk fiajd lKavdhï úiska fï jk úg wk;=re weÕùï ksl=;a lrkq ,en ;sfí'

tu .ïj,g m%úIag jk ud¾.hgo mia lkaola lvd jeà wjysr ù ;sfí' tu ksid idudkH .ukd.uk lghq;= wvd, ù we;s w;r iyk fiajd lKavdhï tu .ïudkj,g <Õd ù ck;djg úh<s wdydr ,nd§ug lghq;= lrk wdldrho oel .; yelsh'

t<Õmsáh lkao kdhhEfuka mqoa.,hka 1"500la muK wj;eka ù we;s w;r fï jk úg 17 fokl=f.a uD; YÍr yuqj ;sfí' óg wu;rj ;j;a ishfokl= muK mia lkaog hgù we;s njg iyk fiajd lKavdhï iel m< lr;s' tl È.g weoyef,k Odrdksmd; jd¾Idj ksid iyk fiajd fufyhqïj,g oeä ndOd u;=j ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...