මහ ඇමතිට වරෙන්තු

maha amathi
rcfha bÈlsÍï yd fjk;a bÈlsßï fldka;‍%d;a;= foaYmd,k ys;j;=kag wh:d f,i  m‍%odkh lsßu iïnkaOhka lreKq oelaùug W;=re ueo m,d;a m%Odk wud;Hjrhd m<d;a wdKavqldrjrhd m<d;a iNdfõ wud;Hjrekag yd m<d;a m‍%Odk f,alï we;=¿ ish¨‍ wud;HxY f,alïjrekag fyg ^31& uydêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i W;=re ueo m<d;ano uydêlrK úksiqre wdÈ;H ldka; uoaÿu mgneÈf.a uy;d wo ^30& ksfhda. lf<ah'

ksl=;al, ksfhda.h wêlrK msial,a ks<Odßhd u.ska j.W;alrejkag ish¨‍ fokd yg wo ndr§ug lghq;= lrk f,i wkqrdOmqr uydêlrKfha frðiag%d¾ iqÔjd Ñ;%dx.‚ uy;añhg ksfhda. lf<ah'

fyg Èkfha lreKq oelaùu ioyd wêlrKh yuqfõ fmksisák f,i ksfhda. flrefKa W;=re ueo m<d;a m‍%Odk wud;H fmaI,  chr;ak nKavdr" W;=reueo m<d;a wdKavqldr mS'î'Èidkdhl" W;=re ueo m<df;a lDIsl¾u wud;H  mqxÑ nxvd r;akdhl" wOHdmk wud;H fla' tÑ' kkaofiak" m%jdyk wud;H tia' tï'rxð;a iurfldaka" jdßu¾. wud;H tÑ' î' fiauisxy hk wud;Hjrekag yd W;=re ueo m<d;a iNdfõ m‍%Odk f,alï fla' ta' ;s,lr;ak" m<d;a jdßud¾. bvï .‍%du ixj¾Ok wud;HxYfha f,laï mS' fla' ch,;a" m‍%Odk wud;HxYfha f,alï wfkdaud udfk,a" lDIsl¾u wud;HxYfha f,alï isßfujka O¾ufiak iy f,alï lS¾;s .uf.a hk j. W;a;r lrejkaghs'

W;=reueo m<df;a msysá m%Odk jeõ 11 l m%;sixialrK lghq;= ioyd fgkav¾ fkdleojñka jdßud¾. wud;H tÉ'î fiauisxy uy;d hgf;a mj;sk wud;HxYh u.ska foaYmd<k ys;aj;alïu;  tu fgkav¾ m%Odkh lsßug hk njg Y‍%s ,xld cd;sl bÈlsÍï ix.ufha W;=re ueo m<d;a YdLdfõ iNdm;s f,days; lkag‍%laIkaia mqoa.,sl wdh;kfha wOHlaI Ô'Ô'f,days;r;ak uy;d úiska wê ks;s{ lreKdr;ak fyar;a uy;d u.ska fm;aiu wkqrdOmqr uydêlrKhg bÈßm;a lr flreŒ'

miq.sh ld,hmqrd m‍%iïmdok kshuhka ^fgkav¾ mámdáh& W,a,x>kh lrñka rcfha iy W;=re ueo m<d;a iNdfõ ish¿u bÈlsÍñ fldka;‍%d;a Tjqkaf.a foaYmd,k ys;j;=kag wh:d f,i  m‍%odkh lrñka m%Odk wud;Hjrhd we;=¿ fiiq wud;Hjreka yd rcfha ks<Odßka rcfha uqo,a wjNdú;d lr we;s njg wêlrK f.dkq l< fm;aiu ;jÿrg;a i,ld n,ñka úksiqrejrhd fuu ksfha.h ksl=;a flreŒ' fgkav¾ újD; lsßu ioyd fyg ^31& Èkg fh§ we;s nj wêlrKfha lshú‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...