වාහන මිල යළි නගියි

Vehicle Prices Further Risewdkhksl jdyk ioyd jk ksIamdok nÿ by< kexùu fya;=fjka wo isg fudag¾ r:j, iy ;%sfrdao r:j, ñ, .Kka by< hk nj jdyk wdkhklrejkaf.a ix.uh mjikjd'

Odß;dj >K fikaáóg¾ oyi blaujQ jdyk ioyd wod< tall nÿ by< kexùu n,mj;ajk w;r" l=vd m%udKfha jdyk iy úoHq;a jdyk ioyd hï iykhla tu.ska ,nd§ we;s njhs tu ix.ufha iNdm;s bkaÈl iïm;a fußkaÑf.a m%ldY lf<a'

kj nÿ l%uh iu. úfYaIfhka iqfLdamfNda.s jdykj, ñ, .Kka úYd, jYfhka by< hkq we;s' jdyk wdkhksl nÿj, úIu;djla ksrjq,a lsÍu ioyd kj nÿ l%uh y÷kajd§ we;;a tys o úIu;d mj;sk njhs jdyk wdkhklrejkaf.a ix.ufha iNdm;s iïm;a fufrkaÑf.a jeäÿrg;a ioyka lf<a'

flfia fj;;a" úfYaIfhka >k fikaáóg¾ oyig wvq" l=vd fudag¾ r: wdkhkh lrk iud.ul m%ldYlfhl= ioyka lf<a l=vd fudag¾ r:j, ñ, .Kka o kj nÿ jeä lsÍu wkqj by< hk njhs'

Tyq lshd isáfha tall nÿ by< kexùu hgf;a >k fikaáóg¾ oyig wvq jdyk j, Odß;d tallhlg mej;s noao o remsh,a 1500 olajd by< kxjd we;s njhs'

ta wkqj l=vd fudag¾ r: ñ, .Kka o by< kexùug isÿjk nj tu iud.fï m%ldYlhd jeäÿrg;a ioyka l<d'

ta wkqj jdykj, nÿ by< hkafka fï wdldrfhka''''
;%Sú,a i|yd noao ,laI 4lska by<g
m%shia r:hla i|yd ,laI 33 ;snQ noao ,laI 72 olajd by<g
tlaiag%ේ,a r:hla i|yd ;snQ ,laI 40 noao ,laI 80 olajd by<g
ureá r:hla i|yd ;snQ ,laI 8 noao ,laI 12 olajd by<gRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...