සිවාජිලිංගම් පහන් දල්වයි

sivagalingam
hqoaOfhka ñh.sh idïmQ¾ jeishka isys lrñka wkqiaurK lghq;= isÿ fldg ;sfí'

urd oukq ,enQ fou< ck;dj ieuÍu fjkqfjka kï lr ;sfnk  ‘fou< j¾. ixydr i;sh’ hgf;a tu ieureu 16 iÿod Èk m'j' 6'00g  ;%Sl=Kdu,h fjr< ;Srfha § myka o,ajd isÿ l< nj fou< cd;sl ikaOdkfha W;=re m,d;a iNd uka;%S tï'fla isjdð,sx.ï mjihs'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...