අගමැතිටත් නොතීසි

 PM Ranil Wickremesinghe cd;sl wdKa‌vqjla‌ ms<sn| md¾,sfïka;=fõ§ l< fhdackdj wNsfhda.hg ,la‌ lrñka ysgmq uka;%S ir;a ùrfialr uy;d we;=¿ msßila‌ mejrE fm;aiulg wod<j wêlrKh yuqfõ fmkS isák f,ig fYaIaGdêlrKh úiska ;ukag fkd;Sishla‌ tjd we;ehs o bka ;u jrm%ido W,a,x>kh lr we;ehs o w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d Bfha ^25 od& md¾,sfïka;=fõ§ l:dkdhljrhdg meñ‚,s lf<ah'

jrm%ido m%Yakhla‌ u;= lrñka w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d fufiao lSfõh'

ßh¾ woañrd,a ir;a ùrfialr iy uydpd¾h wfíúl%u ;j;a uka;%Sjreka lsysmfokl= iuÕ fm;aiula‌ f.dkq lr ;sfnkjd' l:dkdhl;=uks" 2015 iema;eïn¾ 03 od Tn;=ud ksfõokh l<d cd;sl rch ms<sn| fhdackdj yd Bg wjYH mla‍I .ek' ta wkqj ud bÈßm;a l< fhdackdj fï iNdfõ idlÉPd l<d' Tn;=udf.a ksfõokhla‌ wêlrKfha wNsfhda.hg ,la‌ lrkak nE' kuq;a wêlrKh bÈßfha fmkS isák f,i ug oekqï § ;sfnkjd' ta Tn;=ud ÿka ksfõokhla‌ hgf;a l< ld¾hhla‌ iïnkaOj wdKa‌vql%u jHjia‌:dfõ 1^7 fþoh wkqj oykj jeks ixfYdaOkh iïu; lsÍu yd fuu fhdackdj wNsfhda.hg ,la‌ lr lghq;= lr ;sfnkjd'

md¾,sfïka;=fõ§ .;a ;SrKhg kS;sfha j,x.=Ndjhla‌ ke;ehs Tjqka m%ldY lr ;sfnkjd' fï iNdj .;a ;Skaÿj wNsfhda.hg ,la‌ lr ;sfnkjd' th uf.a ú;rla‌ fkdfõ wm ish¨‍ fokdf.au jrm%ido lvùula‌' ysgmq uka;%Sjrhl= f,i Tyq fuh fkdoek isáhd lshd lshkak nE' uQ,sl whs;sjdislï wkqj .sh;a md¾,sfïka;=fõ n,h wkqj l< hq;=hs' fuh oafõI iy.;j l< fohla‌' fï fm;aiu .ek ;Skaÿjla‌ fokak' fYaIaGdêlrKhg ta .ek oekqï fokak'

ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d - wms leu;shs ta ms<sn| msgm;la‌ ,nd .kak' túg fï .ek wfma woyi m< l< yelshs' jrm%ido m%Yakhlg th jeo.;a'

w.ue;sjrhd - ta iïnkaOj i,ld n,d msgm;la‌ fokakï'

weue;s yÍka m%kdkaÿ uy;d - uu;a .hka; lreKd;s,l weue;s;=ud;a fï .ek b,a,Sula‌ bÈßm;a lr ;sfnkjd'

l:dkdhl lre chiQßh uy;d - uu fï .ek wjOdkh fhduqlr ;Skaÿjla‌ fokakï'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...