අගමැති වැල්ලම්පිටියට

ranil
w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d je,a,ïmsáh we;=¿ m%foaY lsysmhl ixpdrhl ksr;jQ PdhdrEm my;ska oelafjkjd'

w.%dud;Hjrhd fuu ixpdrfha ksr; jQfha wdmodjg ,lajQjka ms<sn| fidhd ne,Sughs
fï w;r yÈis wdmod ;;a;ajhka ;=< m<uq ;ek Èh hq;af;a Ôú; wdrlaIdjg nj w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d mjihs'fïjk úg fld<U wjg c,.e,Sï j,ska mSvdjg m;ajQjka uqojd.ekSug fndaÜgq 50la muK fhdojd we;s nj fyf;u lshd isáhs'

kdúl yuqod we;=¿ ;%súO yuqodj fukau fmd,Sisho úm;g m;ajQjkag iyk ie,iSug bÈßm;aj we;s nj;a"ck;dj wdmod ;;a;ajfhka ñ§ug ,ndfok Wmfoia ms<smeÈh hq;= njo Tyq lshd isáhs'

wdmodjg m;ajQ ckhdg iyk ie,iSug l%shd ud¾. /ila f.k we;s nj;a" ta i|yd ish¨‍fokdu iyh ,ndfok f,i;a w.%dud;Hjrhd b,a,d isáhs'wdmod Wmfoia ms<smÈñka ksfjiaj, ;jÿrg;a /£ fkd‍isg bj;ajk jk f,i;a"foam< wdrlaIdj i|yd yuqod fhdojk nj;a w.%dud;Hjrhd lshd isáfhah'

w.%dud;Hjrhd úfYaI m%ldYhla isÿl< wjia:djg tlafjñka wdmod l<ukdlrK wud;H wkqr m%sho¾Yk hdmd uy;d lshd isáfha le,‚ .Õ msgdr .e,Su óg fmr isÿjQ wjia:djg jvd ;=ka .=Khla úYd, f,i n,mE njhs'

,xldfõ Èia;%Slal 22l m%'f,a fldÜGdi 219l ckhd mSvdjg m;aj we;s nj;a Tyq i|yka lf<ah'

mSvdjg m;a ckhdg iyk ie,iSu i|yd wjYH ;rï uqo,a ;sfnk nj;a".ïmy Èia;%Slalhg muKla wdydr i|yd muKla ñ,shk 20l uqo,la fjkalr we;s nj;a wud;Hjrhd lshd isáfhah'tfiau úm;g m;a ckhdg ;rd;sru fkdn,d re',laIhl rlaIKdjrKhla ,ndfok njo Tyq i|yka lf<ah'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...