ගංවතුර නරඹන අයත් කෑම අරන් !

flood lanka
.xj;=r úm; keröug meñ‚ we;eï msßia msiQ wdydr ,nd .ekSu ksid ÿIalr ia:dkj, fldgq ù isák Woúhg wdydr ysÕhla we;s ù ;sfnk nj iudc l%shdOrfhda mji;s'

zb;d wjdikdjka; foa ;uhs fï .xj;=r n,kak ixpdrlfhda f,i wd wh u. fomi isg fï msiQ wdydr ,nd .;a;d' ta ksidu wE; m%foaYj, ;ju;a fndaÜgqj,ska muKla <Õd úh yels ia:dk j, wo wdydr ysÕhla we;s jqkd'z iudc l%shdOr rð;a lS¾;s f;kakfldaka mejiSh'

l|jqre j, isák Woúhg wdydr iemhSu l<ukdlrKh lr .; yels kuq;a ;eka ;ekaj, wúêu;a f,i fldgq ù isák msßig fï fya;=fjka wdydr ysÕ ù we;s njhs Tyq mjikafka'

zu,ajdk ìh.u we;=¿ m%foaY lsysmhl fndaÜgqj, kxjdf.k taug uqo,a wh l< msßila jd¾;d jqkd' yuqodj Tjqka m,jd yeßhd'z Tyq ;jÿrg;a mejiSh'

flfia kuq;a iafõÉPd fiajlhka fkdisákakg wj;eka jqjkag wdydr ,nd §fï l¾;jHh id¾:l lr .ekSug fkdyels jk nj o Tyq wjOdrKh lf<ah'

wjYH muKg wdydr øjH fidhd .ekSuo wiSre lghq;a;la ù we;s njhs rð;a lS¾;s f;kakfldaka lshd isáfha'

zwo fï fjkfldg ;=ka oyilg wdikak msßila wxf.dv iy ta wdikak m%foaYj, bkakjd' mdka ú;rhs fndfyda úg ta hg fokakg isoaO fjkafka' ta wjYH mdka m%udKh fidhd .ekSu mjd w¾nqohla njg m;a fj,d' fï foa isoaO fjkafka u. fomi isák whg wdydr fnod §ug wdydr /f.k tk wh lghq;= lrk ksid' Tjqka úiska u tajd fnod §ug hdu ksid' fuys hï iïnkaëlrKhla we;s lsÍu wjYHhs'z

fï i|yd z*a,â ß,S*a Y%S ,xldz kñka f*ianqla msgqjla msysgqjd we;s nj;a ta yryd wdydr fnod yeÍfï l%shd oduh hï ;dla ÿrlg l<ukdlrKh lr .ekSug yels ù we;s nj;a Tyq ;jÿrg;a m%ldY lf<ah'

le,‚ md,u Wv .xj;=r wdOdr fld,a,lk l,a,shla‌
fï w;r le,‚ md,u Wv ;djld,slj l+vdrï .idf.k isák .xj;=frka wj;eka jQjkag ,efnk úúO wdydr øjH Tjqkaf.ka wvq uqo,g ñ,g .ekSu i|yd tla‌;rd fp!r l,a,shla‌ fufyhjk ldka;djla‌ ms<sn|j Bfha ^22od&f;dr;=re fy<súh'

fuu ldka;dj jdykhlska meñK isá w;r nE.hla‌o wf;a we;sj isáhdh' .xj;=frka wj;ekajQjka iuÕ ;u cdjdrug wod<j lreKq oela‌jQ weh Tjqka rjgk fudfydf;a wehf.a wdrla‍Idjg fuka weh úiska fufyhjkq ,nk l,a,sh weh jgd isá whqreo oel .ekSug yelsúh'

PdhdrEm udOHfõ§ka wi,g meñ‚ fuu l,a,sfha idudðlfhla‌ fuu ldka;djf.a fyda ;ukaf.a fyda PdhdrEm fkd.kakd f,ig ;¾ckho lr ;sfí'

wdydr ,nd§ug meñfKk ixúOdk" wdh;k fyda mqoa.,hka le,‚ md,u wi, isák yuqod ks,OdÍka ,jd tajd fnod§u jvd;a iqÿiq nj hkak wj;eka jQ fndfyda fofkla‌ mejiQy'

.xj;=frka wj;ekajQjka yer le,‚ md,u wi,g meñfKk fiiq wd.ka;=lhka ms<sn| fmd,sish oeä úuiSfuka miqfjk nj fcHIaG fmd,sia‌ wêldß wð;a frdayK uy;d mejeiSh'

fuu wd.ka;=lhka .xj;=r wdOdr ,nd.ekSug úúO m<d;aj,ska meñfKk nj fmd,sia‌ mÍla‍IK j,§ fy<sù we;'

;u wi,ajdiSka yer msgia‌;r mqoa.,hka fufia le,‚ md,ug meñK isáfhd;a ta ms<sn|j fmd,sishg oekqïfok f,i wj;ekajQjkaf.ka fmd,sish b,a,d isà'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...