පීඩන අවපාතය ඉන්දියාවට

Cyclone skirts Indian coast, rain-hit Chennai keeps boats
Y%S ,xldj wdikakfhka meje;s wvqmSvk l,dmh" mSvk wjmd;hla ù furg l,dmfhka neyerj  bkaÈhdjg ióm ùu ksid miq.sh Èkj, meje;s wêl jeis iys; ld,.=Kh wo ^19& isg wvqjkq we;ehs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjihs'

kuq;a hdmkh m%foaYfha ;o iq<x iy jeis ;rula mj;skq we;s w;r niakdysr m<d;g idudkH jeis jdr lsysmhla weoyef,kq we;ehs ld,.=K úoHd wOHlaI ckrd,a ,,s;a pkaømd, uy;d mejeiS h'

tu jeis ;;a;ajh mSvk wjmd;fha n,mEfuka fkdjk nj;a th fï Èkj, furgg n,mdk idudkH ld,.=Kfha n,mEfuka isÿjkakla nj;a fyf;u fmkajd ÿkafka h'

Bfha jkúg lkalika;=f¾ m%foaYhg lsf,daóg¾ 400la W;=re foiska bkaÈhdkq fjr< foig f.dia we;s mSvk wjmd;h fya;=fjka fuf;la l,la meje;s jeis wvqjqjo ksß; È. m%foaYj, ;jÿrg;a ñ,sóg¾ 75la muK jk jeis we;s úh yelsh'

;o iq<x o Èk lsysmhla .;jk ;=re jßka jr we;sjkq we;ehs wOHlaI ckrd,a ,,s;a pkaømd, uy;d mejeiS h' tneúka uqyqÿ m%foaYh laI‚lj r¿ ùu uqyqÿ iq<x oeä ùu Èk lsysmhla .;jk;=re isÿúh yels nj fyf;u fmkajd ÿkafka h'  jhU" niakdysr" uOHu" inr.uqj m<d;aj, iy .d,a," ud;r Èia;%slalj,;a ;ekska ;ek jeis we;súh yels h'

bÈß Èkj,§ wêl j¾Id ;;a;ajh l%ufhka myj hkq we;s nj o wOHlaI ckrd,ajrhd mejeiS h'

;ñ,akdvqfõ m%foaY /il wLKav jeis" c, .e,Sï" iq,s iq<x yd .xj;=r we;sj ;sfí' .;jQ meh 24 ;=< fndfyda fmfoiaj, j¾Idm;kh ñ,sógr 250 blaujd we;'wLKavj meh 48 lg jeä ld,hla jeis jisk nj;a ck Ôú;h wjq,aj we;s nj;a bkaÈhdfjka jd¾;d jqKd'
fï .ek tkaãàù ùäfhdaj my;sk
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...