පොලිස් පුවත් මණ්‌ඩලයකින්

dig pujithañka bÈßhg fmd,sia‌ fomd¾;fïka;=fõ m%jD;a;s udOHhg ,nd§u udOH wOHla‍I uKa‌v,hla‌ hgf;a isÿlrk nj fmd,sia‌m;s mQð;a chiqkaor uy;d mejeiSh'

kj udOH wOHla‍I uKa‌v,h f,i fcHIaG fmd,sia‌ wêldßjreka jk m%shka; chfldä" wð;a frdayK iy ysgmq fmd,sia‌ udOH m%ldYl fmd,sia‌ wêldß rejka .=Kfialr hk uy;ajreka lghq;= lsÍug kshñ;h'

fmd,sish ms<sn| mqj;a úêu;aj ish¨‍ udOH wdjrKh jk mßÈ ,nd§u i|yd fuu mshjr f.k we;s w;r kj fmd,sia‌ udOH wOHla‍I uKa‌v,h ks, jYfhka ia‌:dms; lsÍfuka miq ´kEu whl=g by; lS ks,OdÍka ;sfokdg l;d lr f;dr;=re ,nd.; yelsh'

fuu kj udOH wOHla‍I uKa‌v,h läkñka ia‌:dms; lrk nj;a ta i|yd wjYH lghq;= ilia‌ flfrñka mj;sk nj;a fmd,sia‌m;s mQð;a chiqkaor uy;d jeäÿrg;a mejeiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...