විජයග්‍රහණයට වසර 7යි

Victory is for the brave
;sia jirlg wêl ld,hla mqrd furg meje;s t,a'à'à'B' ;%ia;jdohg tfrys udkqIsl fufyhqu 2009 jif¾ uehs ui 18 jeksod ;%súO yuqodj ksudjg m;a lf<ah'

f,dj oreKqu ;%ia;jd§ lKavdhu f,i ie,l+ t,a'à'à'B'h mrdch lr wog ^18& jir y;la imsfrhs'

tys§ ;%súO yuqodfõ úYd, msßila Èú ms¥ w;r bka wdndOhg m;a rKúrejka ixLHdjo úYd,h'

tys§ hqo yuqodfõ ;sia oyilg wdikak msßila Èú ms¥ w;r ;j;a úYd, ixLHdjla wdndê; ;;a;ajhg m;ajQy'fuu hqoaOh fya;=fjka ñh.sh isú,a jeishka ixLHdj ,laIhlg wêlh'

wjika udkqIsl fufyhqfï§ hqo yuqodj úiska isú,a jeishka ,laI ixLHd; msßila ;%ia;jd§ .%yKfhka uqod.;a w;r Tjqkaf.a iqnidOk lghq;= fndfyduhla isÿ flrefKao ;%súO yuqodj w;sks'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...