කඩුගන්නාවේ 6ක් පණපිටින් වැළලෙති

Six buried in Kadugannawa landslidelvq.kakdj jÜggmafmd< w,÷j;a; .%dufha isÿjQ kdhhEulska {d;s mjq,a follg wh;a uõjre fofofkla yd Tjqkaf.a orejka isõfokd mÈxÑ ksjdi fol;a iuÕu mKmsáka je<,S .shy'

fuu fÄojdplh fmf¾od ^17& uOHu rd;%S 12'30 g muK isÿj ;sfnk w;r meh wglg wdikak fufyhqulska miq tla ujlf.a yd orejl=f.a u< isrere Bfha ^17& oyj,a 11'30 g muK fidhdf.k ;sfí' fiiq isrere fiùfï fufyhqï wLKavj isÿflfrñka mj;s'

ms<su;d,dj b¨‍laj;a; ud¾.fha l÷uqÿkl nEjqï iys; ia:dkhl msysá ksjdi ;=kla kdhhEug ,laj ;sfnk w;r bka ksjdi folla uq¿ukskau ksjeishkao iuÕ mialkaog hgù we;'

by<skaujQ ksjfia mÈxÑlrejka kdhhEug fudfyd;lg fmr ksjiska msg;g mek Èúfírdf.k ;sfí' isoaêfhka wod< ksjdi fofla orejkaf.a mshjreka fofokdu Èú .,jdf.k we;'

mialkaog hgù ñhf.dia we;af;a uq¾;dma fn.ï ^47& keue;s wh yd wef.a orejka fofokd jk î'ta riaúka ^25&"î'tï'wïcdâ ^15& yd ta't*a i*dkd ^47& keue;s wh yd wef.a orejka fofokd jk fudfyduâ i*Ska ^16&"fudfyduâ ishdï^08& keue;s whhs'

u<isrere fmdf<fjka wä 20 la muK hg we;s njg iellr hqo yuqod fin¿ka Bfha ^17& w¨‍hu isg tajd fiùfï fufyhqul ksr;jQ w;r oyj,a 11'30 g muK tla ujlf.a yd orejl=f.a isrere fidhd.kakd ,È'

m%foaYh mqrd meje;s wêl j¾Id ;;a;ajh fya;=fjka tu m%foaYfha ;j;a ia:dk lsysmhla kdhhEfï wjOdkulg ,laj ;sîu ksid ksjdi 55 l mÈxÑ lrejka jyd bj;alsÍug mshjr.;a nj uykqjr Èia;%sla wdmod l<uKdlrK tallfha iyldr wOHlaI bkaÈl rKùr uy;d lSh' fuu ksjeishkag ksjdi j,ska bj;aùu i|yd lsisÿ oekqï§ula ler fkd;snQ njg Tjqkaf.a {d;Ska mji;s'

fuu ia:dkh wjOdkï iys; ia:dkhla nj ;uka jdÑlj ksjeishkag oekqï§ ;snQ nj w,÷j;a; .%du ks,OdÍkS tia'fiarisxy uy;añh lSjdh' neflda hka;% folla fhdod .ksñka fuu ia:dkfha mia bj;alsÍï isÿlerk nj;a hqo yuqod ks,OdÍka 100 la wod< jevlghq;= i|yd fhdojd ;sfnk nj;a hqo yuqod uOHu m%foaY wd{dm;s fïc¾ ckr,a kkaok rKùr uy;d lSh'

m%foaYh mqrd wLkavj meh 72 Cg wdikak ld,hla j¾Idj meje;Su ksid ;j;a msßia wdrlaIs; ia:dk fj; fhduqlsÍug isÿúh yels nj Èia;%sla wdmod tallh mjihs' lvq.kakdj jÜggmafmd< w,÷j;a; .%dufha kdhhEfuka ñh.sh whf.a isrere fiaùu Bfha ^17& miajrefõ ;djld,slj w;aysgqùug ;SrKhl< nj fmd,Sish mjihs' ñh.sh fofokl=f.a isrere Bfha ^17& oyj,a yuqjQ w;r fiiq isõfokdf.a isrere fiùu j¾Id uOHfha hqo yuqodj" fmd,Sish yd m%foaYjdiSka taldnoaOj isÿlrkq ,enQy'

mia bj;a lsÍu i|yd ;snQ tla neflda hka;%hl we;sjQ ld¾ñl fodaIhla yd wêl j¾Idj;a iuÕ kdh.sh ia:dkfha fmd<j wNHka;rfhka c,l|la u;=ùu fya;=fjka miajrefõ u<isrere fiùu w;aysgjQ nj oek.kakg we;'
Six buried in Kadugannawa landslide

Six buried in Kadugannawa landslide


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...