අභ්‍යාවකාශයට දිස්වුණු උත්තරාලෝකය - Video

NASA Aurora Borealis ì%;dkH wNdjldY.dó àï mSla úiska cd;Hka;r wNHdjldYfha isg má.; l< ukialdka; W;a;rdf,dal Odrdjka wvx.= ùäfhdajla tjkq ,en ;sfí'

iEu ;;amrhl §u tlÈ.g ,nd.;a PhdrEm rdYshla tlg wuqKd úismia jdrhla fõ.j;a j fuu ùäfhdaj ilia lr ;sfí'

wNdjldY.dó àï mSla ˜‍W;a;rdf,dalh wNHjldY uOH;akfha isg Èiajk whqre" fl,jf¾ Èiajk pkøsld hdkd fol ÿgqjdo@˜‍ hkqfjka ,shd fuu ùäfhdaj fnodyer ;sì‚'

fld< meyehg yqre ks,a meyefhka hq;a W;a;rdf,dalh we;sjkafka ysref.ka .s,sfyk l=vd wxY= fldgia mD;=úfha jdhqf.da,h fj; ñY% jQ úghs
W;a;rdf,dalh iq¾h Wodjg by,ska fmfkkafka cd;Hka;r wNHdjldY uOHia:dkh mD;=ú llaIh jgd hk wdldrh wkqjhs'

th i| ke.Su fyda ysre Wodjg iudk jk kuq;a W;a;rdf,dalh mD;=úfha isg oelSu wiSreh'
fuu ùäfhdaj cd;Hka;r wNHjldY wdh;kfhks

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...