අල වලත් පිළිකා කාරක - Video

fld< meye .ekajqKq iy me<ùug wdikak w¾;dm,a j, fid,kSka keue;s ms<sldldrlh wka;¾.; jk nj úoahphska ;yyqre lr ;sfnkjd'

w¾;dm,a j, fld< meye;s fldgia bj;a lsÍfuka fyda me<jqKq fldgia lmd bj;a lsÍfuka tajd wdydr i|yd fhdod .ekSug fndfyda fokd mqreÿ ù isákjd'

tfy;a th lsisfia;a fkdl< hq;= fohla njhs rcrg ffjoH msGfha fÊIaG l;ldpd¾h ffjoH pkak chiquk uy;d iy fld<U ri mÍlaIl wd¾'tï'ð'ì rdckdhl hk uy;ajreka fmkajd fokafka'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...